Kelet – בית תוכנה -

אודות הפרויקט

קלט שירותי תוכנה בע"מ הוקמה בשנת 1992.החברה עוסקת בפיתוח ושיווק מערכות תוכנה בתחום הכספים והחשבונאות. כמו כן, משמשת החברה כלשכת שירות לעיבודי שכר למגזרי המשק השונים.

בנה אתר עכשיו

דרושים ל DOTWEB